TOPlist

Česky  English  Deutsch 

 

Poslední zveřejněné

Programy podpory pro podnikatele 2014 - 2020

Programy podpory pro podnikatele 2007 - 2013

Hledání:

 

Programy podpory pro podnikatele 2007 - 2013

02.06.2008 - Programy podpory pro podnikatele 2007 - 2013


Operační programy jsou: Doprava, Životní prostředí, Výzkum a vývoj pro inovace, Lidské zdroje a zaměstnanost, Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Integrovaný operační program a Technická pomoc pro správce programů a sedm regionálních operačních programů dle regionů soudržnosti NUTS II.   

 

Pro Prahu jsou určeny Konkurenceschopnost a Adaptabilita

 

Dále jsou vypsány programy Evropské územní spolupráce – Přeshraniční spolupráce a Nadnárodní spolupráce  


Pro podnikatele nejvyužitelnější je Operační program Podnikání a inovace:


 

Priorita 1: Vznik firem


START – financování podnikatelských záměrů osob vstupující do podnikání poprvé nebo po delším časovém odstupu, a to poskytnutím podpory ve formě bezúročného úvěru s finančním příspěvkem.


Priorita 2: Rozvoj firem


PROGRES – podpora podřízených úvěrů posilujících po dobu 6 let kapitálové vybavení podnikatele a umožnit tak realizaci rozvojových projektů malých a středních podnikatelů. Program má zároveň pomocí podpory ve formě finančního příspěvku motivovat tyto podnikatele ke zvyšování zaměstnanosti.

ZÁRUKA – zvýhodněné bankovní záruky usnadňující realizaci podnikatelských projektů malých a středních podnikatelů zaměřených na investice a zvyšovat tak konkurenceschopnost podnikatelů.

ROZVOJ – podpora pořizování nových technologických zařízení s vyššími technickými nebo užitnými parametry v malých a středních podnicích.

ROZVOJ STRATEGICKÝCH A ICT SLUŽEB – podpora konkurenceschopnosti a růst ICT sektoru v ČR, rozvoje informační, znalostní společnosti a zvyšování dostupnosti informací o produktech ICT. Podpora vybraných strategických služeb s úzkou návazností na informační a komunikační technologie, které by měly vést ke snižování nákladů a zvyšování efektivity činností v podnicích.

VYUŽITÍ ICT V PODNICÍCH – podpora konkurenceschopnosti MSP prostřednictvím kvalitativně vyššího využití jejich potenciálu v oblasti pořizování a rozšiřování informačních systémů. Dotace na zavádění a rozšiřování informačních, komunikačních technologií v podnicích a využití souvisejících služeb.


Priorita 3: Efektivní energie


EKO – ENERGIE – stimulace aktivit podniků prostřednictvím dotací nebo zvýhodněných úvěrů s finančním příspěvkem v oblasti snižování energetické náročnosti výroby, vyššího využití obnovitelných a druhotných zdrojů a posílit dlouhodobou konkurenceschopnost podnikatelů a jejich udržitelný rozvoj.


Priorita 4: Inovace


INOVACE – podpora aktivit směřujících k realizaci inovačního projektu v podnicích.. posiluje aktivity směřující k ochraně práv průmyslového vlastnictví v ČR a v zahraniční.

POTENCIÁL – podpora zvyšování kapacit společností pro realizaci vývojových a inovačních aktivit zároveň i zvýšení počtu společností, které provádějí vlastní vývoj a inovaci. Cílem je prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi, zlepšení podmínek pro zapojení společností do národních a evropských programů výzkumu a tvorbu kvalifikovaných pracovních míst.


Priorita 5: Prostředí pro podnikání a inovace


SPOLUPRÁCE – podpora vzniku a rozvoj kooperačních odvětvových seskupení – klastrů, pólů excelence, technologických platforem kooperačních projektů na regionální, nadregionální i mezinárodní úrovni.

PROSPERITA – podporuje zakládání, činnost a další rozvoj vědeckých subjektů a infrastruktury průmyslového výzkumu, technologický vývoj a inovace zaměřené na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků i služeb, dále na ochranu duševního vlastnictví.

ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA – prostřednictvím zajištění kvalitního zázemí pro realizaci, organizaci a řízení vzdělávání si klade za cíl podpořit personální činnosti a další aktivity související s rozvojem lidských zdrojů. Dále podporuje udržování, prohlubování a zvyšování odborných znalostí zaměstnanců, dále pak manažerských, technických, jazykových a dalších dovedností.

NEMOVITOSTI – stimuluje vznik rozvoj podnikatelských nemovitostí včetně související infrastruktury, podnikatelských zón a regenerace území označovaných jako brownfields. Program je zaměřen na podporu všech hlavních fázích životních cyklu nemovitosti, tj. projektů přípravy, výstavby, rozvoje i regenerace nemovitosti.


Priorita 6: Služby pro rozvoj podnikání


PORADENSTVÍ – program je určen na zlepšení kvality a dostupnosti poradenských a vzdělávacích služeb pro MAP. Jednou z aktivit je zajištění dotovaných poradenských služeb pro MSP poradců Národního registru poradců (NRP)

MARKETING – cílem je posílení mezinárodní konkurenceschopnosti MSP se sídle v ČR prostřednictvím podpory individuálních účastí na zahraničních veletrzích a výstavách.

 

Plánujete v roce 2016 žádat o dotaci na rozvoj podnikání? Rádi Vám pomůžeme!

 

Ano

41.3%(2651)

 

Ne

58.7%(3775)

Celkem hlasů: 6426

Uživatelské jméno:

Heslo:


(c) REGIOINFO - regionální poradenské a informační centrum